Marcus Sotiriou Writes for Benzinga on Biden's Moves to Regulate Bitcoin